TEXT

SOFT

Gustavsbergs Konsthall
Maj Sandell och Agneta Linton, Gustavsbergs Konsthall, 2013

Sommaren 2013 presenterar Gustavsbergs Konsthall en stor satsning på samtida norsk textilkonst: utställningen SOFT. Bakgrunden till utställningen bottnar i ett intresse för ett konstfält som i Norge befinner sig i stark utveckling. Gustavsbergs Konsthall har följt denna utveckling och vi har närt en önskat att introducera samtida norsk textilkonst för en svensk publik. Vi initierade därför ett smarbete med SOFT galleri och Norske Tekstilkunstnere, vilket har resulterat i utstälningen SOFT, som presenterar åtta framstående konstnärskap: Regien Cox, Hanne Frey Husø, Løvaas & Wagle, Sidsel Palmstrøm, Astrid Runde Saxegaard, Kari Steihaug, Unn Sønju och Borghild Rudjord Unneland.

En curatorsgrupp bes¨ående av representanter från SOFT galleri och Gustavsberg Konsthall står för urvalet och de textilkonstnärrer som bjudis in representerer en bredd i såväl konstnärliga uttryck som generationer. Urvalet har gjorts med ambitiner att erbjuda en nyanserad bild av den norska textilkonsten och samtidigt lyfta fram individuella konstnärskap och de intressanta frågeställningar som förs. Utställningen belyser också hur den textila materialtraditionen används inom samtida konst och konsthantverk; som en grundläggande plattform från vilken innehåll, ber¨ttelser och uttryck tar spjärn och utvecklas.

Vi vil rikta ett varmt tack till alla de utställande konstnärerna, till SOFT galleri; Karianne H. Sand och Synnøve Øyen, som generöst delat med sig av sin kunskap och till Norske Tekstilkunstnere för ett givande samarbete. Tack också till Norske Kunsthåndverkere, Norska UD och Längmanska Kulturfonden som möiliggjort denna publikationen. Tusen tack!


Maj Sandell och Agneta Linton, Gustavsbergs Konsthall


ISBN: 978-91-980286-4-5 (SE)